تماس با ما

فـرم تمـاس با شـرکت آذیـن قـالب جـام

نام
شماره تلفن های داخلی
دفتر مدیریت
21113
دپارتمان طراحی
21120
دپارتمان تولید
21140
دپارتمان کنترل کیفی
21130
دپارتمان صنایع
21118
دپارتمان ساخت ابزار
21115